לפעילות עד הבית לחצו כאן!

סמל המרכז הקהילתי

טל: 02-9941410
jv@matnasim.org.il
פקס: 02-9942025

יו"ר הנהלת המתנס

תושבים יקרים!

כמיידי שנה אנו מציעים ֹלכם מגוון פעילויות ֹלשעות הפנאי, אני מקווה שכֹל שותף ֹלִדרך ימצא את הפעיֹלות המתאימה ֹלו.

להזכירכם, כֹל רעיון הוא אפשרות לדרך חדשה.

יֹלִדים והורים יקרים, אנו מֹלאי תקווה כי תמשיכו ֹלהפגין את אמונכם בנו, אנו עומִדים ֹלהיכנס בשעה טובה ֹלמבנה החדש, עוִד מעט ניגע בעוִד חֹלום שהתגשם.

תוִדה רבה ֹלצוות המתנ"ס וֹלמִדריכים, תוִדה רבה ֹלהנהֹלת המתנס. תודה רבה ֹלמועצה האיזורית וֹלעומִד בראשה מר דויד אֹלחיאני תודה רבה ֹלחברה ֹלמתנסי"ם הארצית, וֹלכוֹלנו נאחֹל שנה טובה, שנת פעיֹלות פורייה, שנת יצירה ואחווה, שנת שֹלום.

 בברכה,

 בני צדוק

  • החברה למתנסים
  • הצהרת הסדרי נגישות פיזיים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים