spotgen

טפסים

טופס רישום לילדים במשפחתון/ מעון לשנת תשע"ח -

הנחיות למילוי הטופס:

תאריך הרשמה:________________________

תאריך כניסה למעון/ משפחתון:_____________

(יש למלא במידה והכניסה אינה בתאריך ה- 1.9.17)

טופס רישום לילדים במשפחתון/ מעון לשנת תשע"ח

יש לצרף את המסמכים הבאים:

1.צילום ת.ז.של האם  והספח בו רשומים כל ילדכם, כולל הילד הנרשם (במידה והילד הנרשם אינו מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה).

2.דמי הרשמה – 133 ₪

3.מקדמה 570-  תשולם עם הודעת הקבלה למסגרת ותקוזז מהתשלום הראשון.

4.ביטוח: יעודכן בהמשך 

5.במשפחתונים בלבד: דמי שיכלול 300 ₪  עבור מסיבות, צילומים ופעילויות נוספות במסגרת.

ילד ממשיך? כן/לא

שם משפחה: __________________  שם הילד: _____________________  מין – ז/נ

תאריך לידה:________________ ת.ז. __________________  גיל בספטמבר 2017 ______

כתובת:____________________ טלפון בבית:_________________________________

שם האם:_________________  טלפון בעבודה:____________ טלפון נייד:____________

עיסוק האם:______________  מספר שעות עבודה שבועיות:________________________

שם האב:_________________ טלפון בעבודה:_____________  טלפון נייד :___________

עיסוק האב:_______________  מספר שעות עבודה שבועיות:_______________________

כתובת דוא"ל:__________________________________________________________

האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדוא"ל?  כן/ לא     SMS כן/לא

מצב משפחתי: נשוי/אה / חד הורי/ת  אלמן/ה  גרוש/ה  רווק/ה

מספר הילדים במשפחה עד גיל 18 (כולל הילד הנרשם):______________________________

האם יש ילדים נוספים במסגרת מעון/ משפחתון?  כן/לא. כתובת המסגרת:________________

שם קופת החולים בה חבר הילד:_______________  כתובת המרפאה:_________________

שם הרופא המטפל:____________________  כתובת טיפת חלב:____________________

הערות לגבי הילד:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________

משפחתון/ מעון מבוקש: עדיפות 1:________________  עדיפות 2:___________________

עדיפות 3:_______________

יש למלא 3 עדיפויות. השיבוץ יעשה בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.

במהלך השנה יתכן ונבצע צילומים במסגרת המשפחתון/ המעון לצרכי הדרכה ופרסום בעיתון המועצה, באתר האינטרנט ובמשפחתון/ מעון. במידה ואתם מאשרים את צילום ילדכם נבקשכם לחתום.

אני מאשר / איני מאשר צילום בני/ ביתי ושימוש  בתמונותיו/ה כפי  שפורט:   _____________

דמי הביטוח לא יוחזרו להורה לאחר כניסת הילד למסגרת

דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר  לא יקבלו את אחת משלוש העדיפויות שביקשו.

תנאי הרישום ברורים לי: שם ומשפחה:_________________  מספר ת.ז_______________

חתימה:_____________

לקבלת מידע נוסף בנושא משפחתונים, רישום, דרגות ועוד ניתן לפנות לאתר משרד הכלכלה - למעבר לאתר לחצו כאן

לתשומת ליבכם:

במידה והנכם בעלי חוב במתנ"ס נוכל לבצע רישום אך ורק לאחר סגירת חובכם. תאריך פירעון החוב ייחשב כתאריך הרישום למסגרת.

חלה חובה לשלוח את טפסי הבקשה לדרגה במשרד הכלכלה עבור כל הילדים השוהים במסגרות המפוקחות, גם הורים אשר אינם מעוניינים בקבלת ההשתתפות ממשרד הכלכלה.

חתימה:______________

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

אמצעי תשלום

מצ"ב בזאת אמצעי התשלום עבור דמי הרישום, הביטוח והמקדמה (ידוע לי שללא אמצעי תשלום לא ירשם בני במערכת).

-מזומן

-המחאה לפקודת מרכז קהילתי בקעת הירדן

-כרטיס אשראי:

שם בעל הכרטיס_____________________  ת.ז. ________________________

מספר הכרטיס:______________________  תוקף_______________________

הנני מאשר להשתמש מפרטי כרטיס האשראי שמסרתי את דמי הביטוח, המקדמה ודמי הרישום.

הנני מאשר להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שמסרתי להסדרת התשלומים החודשיים למעון.

את הטופס יש להחזיר למשרדי המתנ"ס כשהוא ממולא וחתום בצרוף אמצעי התשלום, באופן ידני , באמצעות הפקס: 02-9942025 או בדוא"ל- orit@jv.matnasim.co.il

לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות לאורית 0507215930 או למתנ"ס 02-9941410 לדליה/ אורית.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 

סמנו V ליד "אני לא רובוט"
spotgen