spotgen

טפסים

אישור הורים והצהרת בריאות

הנחיות למילוי הטופס:

אל : מתנ"ס בקעת הירדן 

מתנ"ס בקעת הירדן
(מומלץ לצרף חוות דעת רפואית)
פרטים למקרה חירום
הננו מצהירים שהעברנו למתנ"ס בקעת הירדן את כל הפרטים הרפואיים הרלוונטים לפעילות בננו/בתנו בפעילויות השונות והם נכונים להיום כמו כן אנו מתחייבים לעדכן על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי , כפי הנדרש עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הבריאות
אני מאשר לעלות תמונות של בני /בתי לאתר המתנ"ס לפייס מתנ"ס ולעיתון המועצה
לא תתאפשר יציאה לפעילויות ללא אישור הורים חתום יש למלא את כל הפרטים בטופס כולל ת.ז
סמנו V ליד "אני לא רובוט"
spotgen