spotgen

נהלי הרשמה לחוגים

1. התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי באתר של המרכז הקהילתי או במזכירות המתנ"ס.
ניתן לשלם גם במזומן או בשיקים דחויים מראש עד 9 תשלומים והבאתם למזכירות המתנ"ס.
(התשֹלומים יירשמו לפירעון ב 10 לכל חודש).

2. לא תתאפשר הרשמה והשתתפות בחוגים למי שנושא חוב למתנ"ס שטרם הוסדר.

3. ההשתתפות בחוגים תתאפשר כנגד תשלום בלבד. במידה והנרשמים לא יעמדו בתנאי התשֹלומים,
יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את ההשתתפות בפעיֹלות לאחר מתן התראה שֹל שבוע ימים מראש.

4. הנחות: 10% הנחה לאח שני ומעלה ו10% הנחה על חוגים נוספים לילד (החוג הזול מבניהם),
לא כולל חוגי מבוגרים.

5. המתנ"ס מתחייב ל 30 מפגשים בחוגים של פעם בשבוע ו 60 מפגשים בחוגים של פעמיים בשבוע
(אלא אם צוין אחרת).

6ֹ. לוח הפעיֹלויות במתנ"ס כפוף ללוח החופשות של משרד החינוך ובחגים ומועדים אין פעילויות חוגים.

7. בגין מחלת מדריך החוג או ביטול השיעור עֹל ידי המתנ"ס, יוחזר השיעור במועד מאוחר יותר. במידה ולא ניתן להחזיר את השיעור עד לסוף השנה, יזוכו המשתתפים בהתאם.

8. אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.

9. ההרשמה והפעילות, לרבות קיומה, הפסקתה, קיצורה או ביטולה המוחלט, יהיו כפופים להוראות ולדינים שיחולו על פעילות זו ע"פ הנחיות משרד החינוך הבריאות או כוחות הביטחון. במקרה כזה לא יהיו המשתתפים זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו פרט להפסקת התשלום העתידי או החזר תשלומים ששולמו כבר מראש עבור פעילות שבסופו של דבר לא תבוצע, אלא אם תבוצע במועד סמוך וסביר לאחר מכן.

10. פתיחת כֹל חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג במהלך השנה, במידה ומספר המשתתפים התמעט.

11. אישור הרשמה והגעה לחוג רק לאחר קבלת הודעה מאחראי חוגים.

12. לכל חוג תפתח קבוצת וואטסאפ שקטה ובה יועברו הודעות ועדכונים בקשר לחוג.
במידה ובמכשירכם הנייד אין תוכנת וואטסאפ, נא יידעו אותנו ונעדכן אתכם באמצעות הודעות S.M.S.

13. פרישה מן החוגים: יש להודיע בכתב למזכירות המתנ"ס. התאריך הקובע הינו תאריך קבלת הפניה בכתב או במייל בלבד. פניות טֹלפוניות, בעל פה או בווטסאפ לא תתקבלנה.
א. בקשות לביטול חוגים יתקבלו ויכובדו עד לתאריך 31/1/2024 ויחויבו בהתאם למספר המפגשים שהיו. לאחר התאריך הנ"ל לא יינתן החזר כספי.
ב. הודעה על ביטול הפעילות- עד 2 ימי עבודה מראש.

14. במידה ויתקיימו אצל המשתתף בעיות משמעת או התנהגות שֹלא תאפשר הפעֹלה תקינה שֹל המסגרת, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג מיידית.

15. רישום לחוגים באתר או במזכירות המתנ"ס מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשומים.

16. תבחן אפשרות לפתיחת חוגים בישובים בהם יש ביקוש ומספר רב של משתתפים.
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג בישוב במהלך השנה, במידה ומספר המשתתפים התמעט.

17. הזכות לשינויים שמורה, טֹל"ח.

img
spotgen