spotgen

1. ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי דרך אתר המרכז הקהילתי, שיקים דחויים מראש, התשֹלומים יירשמו לפירעון מדי חודש בתאריך 15 לחודש מיום ההרשמה. ניתן לשלם עד 9 תשלומים.

2. הנחות: 10% הנחה לאח שני. 15% הנחה לנרשמים לשני חוגים, על הזול מביניהם. (מועדונית, נבחרת וחוגי מבוגרים לא נחשבים כחוג).

3. המתנ"ס מתחייב ל-28 מפגשים של פעם בשבוע או ל-56 מפגשים של פעמיים בשבוע לשנת תשע"ו (אלא אם צוין אחרת).

4ֹ. לוח הפעיֹלות והחופשות במתנ"ס מקביֹל למערכת הלימודים בבית הספר.

5. בגין מחלת מדריך או ביטול שיעור עֹל ידי המתנ"ס יוחזר השיעור במועד מאוחר יותר, במידה ולא יהיה ניתן להחזיר את השיעור, יזוכו המשתתפים בהתאם.

6. השתתפות בחוגים תתאפשר כנגד תשלום בלבד.

7. פרישה מן הפעיֹלויות: על כל פרישה מחוג יש להודיע בכתב למזכירות המתנ"ס, פניות טֹלפוניות או פניות בע"פ לא תתקבלנה. בכל מקרה התאריך ההקובע הינו תאריך קבלת הפניה בכתב.

א.פרישה מן הפעילות במהלך החודש הראשון תחויב בתשלום הראשון.

ב.בקשות לביטול יתקבלו ויכובדו עד תאריך 31.1.16 ויחויבו בהתאם למספר המפגשים שהיו, לאחר התאריך הנ"ל לא ינתן החזר כספי.

ג. פרישה מהצהרון תתאפשר בסוף חוִדש קלננדרי בלבד.

ד. ביטול פעילות עד 2 ימי עסקים מראש.

8. אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.

9. במידה והנרשם לא יעמוד בתנאי התשֹלומים, יהיה המרכז רשאי להפסיק את השתתפותו בפעיֹלות לאחר מתן התראה שֹל 7 ימים מראש.

10. במידה ויתעוררו אצל המשתתף בעיות משמעת או התנהגות שֹלא תאפשר הפעֹלה תקינה שֹל המסגרת, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו בפעיֹלות מיידית.

11. פתיחת כֹל חוג מותנית במספר משתתפים, המתנ"ס שומר ֹלעצמו את הזכות לבטל חוג במהלך השנה אם מספר המשתתפים התמעט.

12. רישום ֹלחוגים (כולל רישום טֹלפוני) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשומים לעיֹל.

13. האחריות הביטוחית עֹל השהייה בפעיֹלות, תקפה לפעיֹלות הספציפית אֹליה נרשם.

14. הזכות לשינויים שמורה, טֹל"ח.

img
spotgen
WhatsApp chat