spotgen

1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר של המרכז הקהילתי או במזכירות המתנ"ס. ניתן לשלם גם במזומן או בשיקים דחויים מראש עד 9 תשלומים והבאתם למזכירות המתנ"ס (התשֹלומים יירשמו לפירעון מדי חודש בתאריך ה 10 לכל חודש).

2. לא תתאפשר הרשמה והשתתפות בחוגים למי שנושא חוב למתנ"ס שטרם הוסדר.

3. ההשתתפות בפעילויות החוגים תתאפשר כנגד תשלום בלבד. במידה והנרשם לא יעמוד בתנאי התשֹלומים, יהיה המתנ"ס רשאי להפסיק את השתתפותו בפעיֹלות לאחר מתן התראה שֹל שבוע ימים מראש.

4. הנחות: 10% הנחה לאח שני ואילך ו10% הנחה על חוגים נוספים לילד/ה (החוג הזול מבניהם), לא כולל חוגי מבוגרים.

5. המתנ"ס מתחייב ל 30 מפגשים בחוגים של פעם בשבוע ו 60 מפגשים בחוגים של פעמיים בשבוע (אלא אם צוין אחרת).

6ֹ. לוח הפעיֹלויות במתנ"ס כפוף ללוח החופשות של משרד החינוך ובחגים ומועדים אין פעילויות חוגים.

7. ההרשמה והפעילות, לרבות קיומה, הפסקתה, קיצורה או ביטולה המוחלט, יהיו כפופים להוראות ולדינים שיחולו על פעילות זו בהתחשב במשבר הקורונה. במקרה כזה לא יהיו המשתתפים זכאים לתשלום או לפיצוי כלשהו פרט להפסקת התשלום העתידי או החזר תשלומים ששולמו כבר מראש עבור פעילות שבסופו של דבר לא תבוצע, אלא אם תבוצע במועד סמוך וסביר לאחר מכן.

8. בגין מחלת מדריך החוג או ביטול השיעור עֹל ידי המתנ"ס, יוחזר השיעור במועד מאוחר יותר. במידה ולא יהיה ניתן להחזיר את השיעור עד לסוף השנה, יזוכו המשתתפים בהתאם.

9. לכל חוג תפתח קבוצת וואצאפ שקטה ובה יועברו הודעות ועדכונים בקשר לחוג. במידה ובמכשירכם הנייד אין תוכנת וואצאפ, נא יידעו אותנו ונעדכן אתכם באמצעות הודעות S.M.S.

10. פרישה מן החוגים: יש להודיע בכתב למזכירות המתנ"ס. פניות טֹלפוניות ופניות בעל פה לא תתקבלנה. בכל מקרה, התאריך הקובע הינו תאריך קבלת הפניה בכתב בלבד.

א. בקשות לביטול חוגים יתקבלו ויכובדו עד לתאריך 31/1/2022 ויחויבו בהתאם למספר המפגשים שהיו. לאחר התאריך הנ"ל לא יינתן החזר כספי.

ב. הודעה על ביטול הפעילות- עד 2 ימי עבודה מראש.

11. אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.

12. פתיחת כֹל חוג מותנית במספר המשתתפים והמתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבטל חוג במהלך השנה במידה ומספר המשתתפים התמעט.

13. במידה ויתקיימו אצל המשתתף בעיות משמעת או התנהגות שֹלא תאפשר הפעֹלה תקינה שֹל המסגרת, המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג מיידית.

14. רישום לחוגים (כולל רישום טֹלפוני) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשומים לעיֹל.

15. בהתאם להרשמה, תבחן אפשרות לפתיחת חוגים בישובים.

16. הזכות לשינויים שמורה, טֹל"ח.

img
spotgen
WhatsApp chat