spotgen

הנהלת המרכז הקהילתי

עמותת מרכז קהילתי בקעת הירדן (ע"ר) הינה עמותה האחראית על כל תחומי הפנאי והחינוך המשלים בבקעת הירדן העמותה מהווה זרוע ביצוע וחלק בלתי נפרד ממחלקות הרשות.

העמותה הינה  חלק מרשת המתנסים של החברה למתנ"סים הארצית וכפופה למשרד החינוך ונהליה.

העמותה מטפלת בין היתר בתחומים הבאים: גיל הרך, נוער, מבוגרים, תרבות , ספורט, קהילה, תעסוקה, וחוגים.

לעמותה הנהלה פעילה המורכבת מנציגי ראש רשות, נציגי ציבור ונציגי החברה למתנ"סים הארצית, אשר פועלים בעמותה בהתנדבות.

img
spotgen